Maja Mrgan, bacc. med. techn.

Maja Mrgan, bacc. med. techn.

Maja je završila Srednju školu Viktorovac u Sisku, program za medicinsku sestru, nakon čega upisuje i završava preddiplomski studij sestrinstva na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu. Radno iskustvo započinje pripravničkim stažom u KB Sveti Duh, nakon čega se zapošljava u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Osim primarne zdravstvene zaštite, radno iskustvo stjecala je i u Objedinjenom hitnom bolničkom prijamu KBC Sestre milosrdnice gdje je radila 4 godine, a posebno iskustvo stekla je kao voditelj smjene u istome (organizacijske vještine, multidisciplinarni pristup u radu s pacijetima, pozornost obraćanja pažnje na detalje, kritički način razmišljanja). Trenutno pohađa diplomski studij Sestrinstvo – menadžment u sestrinstvu na Sveučilištu Sjever. Uz posao i studij, Maja pokazuje i interes prema  prema znanstvenom i istraživačkom radu te je do sada više puta aktivno sudjelovala na sestrinskim kongresima.

Kontaktirajte nas

Pročitaj više članaka

»