Dr. sc. Lidija Dežmalj Grbelja, dr. med.

Dr.sc. Lidija Dežmalj Grbelja, dr.med

Lidija Dežmalj Grbelja rođena je u Zadru 1973. godine. 1991. godine je upisala studij medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci gdje je diplomirala 1997. Godine 2005. položila je specijalistički ispit iz neurologije i od tada se u užem području bavi neuroimunologijom, a godine 2019. stekla naziv subspecijaliste iz područja neuroimunologije. 2007. je boravila na stručnom usavršavanju u Göttingenu (Njemačka), a 2008. u Sheba Medical Center, Tel Hashomer (Izrael). Završila je tečaj Strategija elektromioneurografske obrade. 2010. se usavršavala u elektromioneurografiji na Institutu za neurofiziologiju Sveučilišnog kliničkog centra u Ljubljani (Slovenija). 2018. je obranila doktorsku disertaciju na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, pod nazivom: „Analiza refleksa treptaja u oboljelih od multiple skelroze“.  2019. je stekla naziv primarius. Sudjeluje kao vanjski suradnik u nastavi predmeta Temelji liječničkog umijeća na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te kao gost predavač u nastavi predmeta Osnove neurologije na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Aktivno je sudjelovala na više domaćih i inozemnih znanstvenih i stručnih skupova i tečaja. Autor je i koautor više znanstvenih i stručnih publikacija te poglavlja u knjigama.

Član je Hrvatske liječničke komore, Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatskog neurološkog društva i Hrvatskog društva za neurovaskularne poremećaje.

Kontaktirajte nas