Doc. dr. sc. Mario Kopljar, dr. med.

Biostatika i pisanje

Doc. dr. sc. Mario Kopljar, dr. med. diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1997. godine. Specijalistički ispit iz opće kirurgije položio je 2007. godine, a ispit iz uže specijalizacije abdominalne (digestivne) kirurgije 2010. godine. Magistrirao je 2003., a doktorsku disertaciju obranio je 2009. godine. Izabran je u zvanje višeg znanstvenog suradnika 2013. godine.

Od 2017. izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docenta na Medicinskom fakultetu Sveučilišta Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, a od 2018. priznata mu je uža specijalizacija iz onkološke kirurgije.

Doc. dr. sc. Mario Kopljar se usavršavao u više međunarodnih institucija (UKC Ljubljana i KC Maribor, Graz i Salzburg, St. Marks Hospital u Londonu, Memorial Sloan-Kettering Cancer Centre u New Yorku, Ichilov Hospital Tel Aviv, Izrael). Međunarodni je instruktor na nekoliko medicinskih tečajeva.

Objavio je preko 40 znanstvenih i stručnih radova. Organizirao je i aktivno sudjelovao u radu više domaćih i međunarodnih kongresa, koautor je dvaju udžbenika iz područja kirurške i ginekološke onkologije. Uža područja interesa su abdominalna i onkološka kirurgija te kirurgija jetre, žučnih vodova i gušterače. U slobodno vrijeme bavi se biostatistikom, programiranjem i medicinskim pisanjem.

Newsletter

Primajte redovite obavijesti o našim djelatnostima i novostima u liječenju.

Besplatni pregledi