Rani stadij Alzheimerove bolesti liječenje terapija

Pacijenti koji imaju početni oblik demencije (MCI, mild cognitive impairment) i koji nisu preboljeli moždani udar.

Lijek: ispitivani lijek se veže na inkretinske receptore u cijelom tijelu i moždanim stanicama i već se koristi u liječenju šećerne bolesti i debljine. Dosadašnja ispitivanja pokazala su da aktivacija ovih receptora u moždanim stanicama može imati pozitivan učinak na smanjenje količine amiloida animalnim.

Način primjene lijeka: Lijek se uzima u obliku tablete jednom dnevno.

Trajanje i dizajn ispitivanja: 4 godine. Tijekom cijelog ispitivanja pacijenti će dobivati studijski lijek ili placebo.

Zašto sudjelovati u ispitivanju? 

  • Svim pacijentima će se učiniti PET/CT s F-18 flutemetamolom kojim će se odrediti količina amiloida i postaviti dijagnoza Alzheimerove bolesti.
  • Prilika za liječenje ispitivanim lijekom koji nema značajnijih štetnih učinaka uz potencijalno dobar učinak na usporavanje bolesti i potencijalno smanjenje kardiovaskularnog rizika.

Osobe koje JESU potencijalni kandidati za sudjelovanje:

  1. Osobe oba spola u dobi 55 do 85 godina.
  2. Blagi kognitivni (spoznajni) poremećaj definiran kao zbroj 20-26 u mini-mental status upitniku. Nije potrebna definitivna dijagnoza Alzheimerove bolesti!

Osobe koje NISU kandidati za sudjelovanje u isptivanju:

  1. Vaskularni kognitivni poremećaj (eng. vascular cognitive impairment, VBI) s Hackinski zbrojem > 6 ili bilo koja druga neurološka bolest koja može objasniti blagi kognitivni poremećaj.
  2. Ukoliko pacijent nema osobu koja je voljna dolaziti s njim na studijske preglede.

Početak uključivanja pacijenata: siječanj 2022.

Završetak uključivanja pacijenata u ispitivanje: veljača 2023.